Topic Headlines
No Topic Description Syllabus
1    مقدمه ای بر کاتالیزورها ...
2    اصول اساسی کاتالیزورها ...
3    ترمودینامیک کاتالیزورهای هتروژنیوس ...
4    جنبه های سینتیکی واکنش های واقع شده در سطح کاتالیزور ...
5    دسته بندی کاتالیزورهای جامد ...
6    منحنی انرژی پتانسیل جذب ...
7    جذب فیزیکی و جذب شیمیایی ...
8    ترکیب سطح کاتالیزروی ...
9    سینتیک واکنش های کاتالیزور شده ...
10    تشخیص مواد جذب شده در سطح جامد ...
11    فرآیندهای کاتالیزوری ...
12    میان ترم ...
13    روش های توصیفی و غیر توصیفی بررسی سطح ...
14    فرآیندهای جذب شیمیایی در سطح جامدات ...
15    سطوح سیستم های اکسیداسیون-احیا ...
16    اعمال کاتالیزوری روی سطوح جامد ...
17    تبدیلات هیدروکربن ها روی سطوح اسیدهای جامد ...
18    کاتالیزورهای هتروژنیوس ساختار و استفاده ...
19    راکتورهای کاتالیزروی و فرم های فیزیکی کاتالیزروها ...
20    راکتورهای کاتالیزروی و فرم های فیزیکی کاتالیزورها ...
21    مشخصات اجسام متخلخل ...
22    فلزات ساپورت نشده برای استفاده در محیط های مایعی ...
23    بعضی از فرآیندهای انجام شده با استفاده از کاتالیزورهای زئولیت ...
24    فرآیندهای صنعتی بر اساس کاتالیزورهای جامد ...